Όροι χρήσης

Η πρόσβαση στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr και η χρήση του υπόκειται στους ακόλουθους Όρους Χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων ή/και υπηρεσιών της μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση του ιστοτόπου προϋποθέτει την επαρκή και πλήρη κατανόηση των Όρων Χρήσης και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή και απόλυτη συμφωνία με αυτούς.

Με το να συνεχίζουν τη χρήση του ιστοτόπου ο επισκέπτης/χρήστης επιβεβαιώνει ότι έχει κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα αναφέρονται παρακάτω στους Όρους Χρήσης καθώς και ότι συμφωνεί απόλυτα με αυτούς.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης δια του παρόντος διαβεβαιώνει ότι είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών, μπορεί νομίμως να εκπροσωπεί τον εαυτό του και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να δεσμευτεί με την παρούσα συμφωνία. Επίσης, διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι η εκ μέρους του χρήση του παρόντος ιστοτόπου θα είναι σύμφωνη με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δύνανται να τροποποιούνται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ανά πάσα στιγμή και υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρητής η σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του επισκέπτη/χρήστη της. Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες της μετά την έναρξη ισχύος των ανανεωμένων Όρων Χρήσης, αυτό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

 Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

 Αναπαραγωγή περιεχομένου και πνευματική ιδιοκτησία

Απαγορεύεται η χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΟΠΑΠ Α.Ε. χρήση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση επιμέρους ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τους ίδιους τους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου.

Κάθε πληροφορία, κείμενο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο, που εμπεριέχεται στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων». Απαγορεύεται ρητώς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΟΠΑΠ Α.Ε. κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης του ανωτέρω για εμπορικό σκοπό. Απαγορεύεται επίσης ρητά η χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή τρίτου δικαιούχου χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos), που εμπεριέχονται στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr.

Απαγορεύεται, τέλος, χωρίς προηγούμενη άδεια των Getty Images / Ideal Image και της Intime Sports Images, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, των φωτογραφιών της Getty Images / Ideal Image και της Intime Sports Images που δημοσιεύονται στον ιστότοπο.

 

Τροποποίηση περιεχομένου

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σ' αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση.

 Παροχή και διαθεσιμότητα περιεχομένου

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς το αντίθετο, δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος www.kerkidaopap.gr καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επίσης, δεν εγγυάται πως ο ιστότοπος www.kerkidaopap.gr καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του ιστοτόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

 Υπερσύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Η διασύνδεση του ιστοτόπου www.kerkidaopap.gr με άλλες ιστοσελίδες μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των επισκεπτών/χρηστών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

 Περιορισμός ευθύνης

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου www.kerkidaopap.gr, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης του ιστοτόπου www.kerkidaopap.gr ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ).

Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr ή στο δίκτυο γενικότερα, από πράξεις απορρέουσες από κακή ή/και αθέμιτη χρήση των σχετικών ιστοσελίδων ή/και υπηρεσιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. από τους επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου, βαραίνει αποκλειστικά τους τελευταίους.

 Υποχρεώσεις επισκεπτών/χρηστών

Οι επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου www.kerkidaopap.gr οφείλουν να συμμορφώνονται – πέραν των Όρων Χρήσης – με το ισχύον στην Ελλάδα νομοθετικό πλαίσιο.

 Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 Προτεραιότητες της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του ιστοτόπου www.kerkidaopap.gr της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέχουν ιδιαίτερη σημασία κατά το σχεδιασμό της επιχειρηματικής της πολιτικής.

 Aυτόματη συλλογή πληροφοριών (cookies)

Μέσω ηλεκτρονικών μπισκότων (cookies) στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr, η ΟΠΑΠ Α.Ε. συλλέγει τεχνικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστοτόπου, προκειμένου να προσφέρει ένα πιο λειτουργικό και προσφιλές ηλεκτρονικό περιβάλλον, καθώς και για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου στις ανάγκες και προτιμήσεις κάθε επισκέπτη. Επίσης, τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies δύναται να χρησιμοποιούνται για ανώνυμες αθροιστικές στατιστικής, που επιτρέπουν να γίνει αντιληπτό πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και βοηθούν στη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου του (π.χ. μέσω της βελτίωσης των λιγότερο δημοφιλών ιστοσελίδων και της προσθήκης περιεχομένου στις περισσότερο δημοφιλείς ιστοσελίδες).

Τα δεδομένα που αναγνωρίζονται αυτόματα και συλλέγονται μέσω cookies από τον διακομιστή του δικτύου μας (web server) είναι η διεύθυνση IP, το όνομα του χώρου (domain name), οι τύπους browser (φυλλομετρητών), που χρησιμοποιούνται καθώς και πληροφορίες σχετικά με το σύστημα του H/Y κάθε επισκέπτη/χρήστη. Τα δεδομένα όμως αυτά σε καμία περίπτωση δεν συσχετίζονται χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, τα οποία τηρούνται στα αρχεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η πορεία ενός επισκέπτη/χρήστη στον ιστότοπο καταγράφεται μεν, αλλά αυτός παραμένει ανώνυμος, οπότε δεν δύναται να αναγνωριστεί μοναδικά ύστερα από συσχέτιση με άλλες πληροφορίες. Η εξαγωγή στατιστικών σχετίζεται με τη συνολική επισκεψιμότητα του ιστοτόπου και όχι με την καταγραφή κάθε μοναδικού επισκέπτη.

Σε κάθε επισκέπτη παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης για να διατηρήσει ή να απορρίψει τα cookies της επιλογής του. Ωστόσο, κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω cookies και η επιλογή της απόρριψής τους ενδέχεται να καθιστά τις λειτουργίες αυτές πλέον μη διαθέσιμες.

 

Συλλογή δεδομένων και σκοπός επεξεργασίας

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που περιέχουν αυτόβουλα οι επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου www.kerkidaopap.gr κατά τη χρήση των υπηρεσιών του.

Η χρήση δεδομένων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, επιτρέπεται μόνο μετά την προηγούμενη ειδική συγκατάθεση του υποκειμένου τους, η οποία θα παρέχεται είτε εγγράφως είτε μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας σε ειδικό σημείο του ιστοτόπου www.kerkidaopap.gr. Οι επισκέπτες/χρήστες δικαιούνται να άρουν τη σχετική συγκατάθεσή τους οποτεδήποτε, αποστέλλοντας έγγραφη αίτηση ή e-mail στην ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν συλλέγει πληροφορίες για τους επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου www.kerkidaopap.gr από άλλες πηγές, όπως Δημόσια αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

 

Περιορισμός ευθύνης

Ο ιστότοπος www.kerkidaopap.gr επιτρέπει στους επισκέπτες την αποστολή πληροφοριών, κατά τη διαβίβαση όμως των οποίων μπορούν να παρεμβληθούν και να αποκτήσουν πρόσβαση τρίτοι. Σε κάθε παρόμοια περίπτωση η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από οποιοδήποτε τρίτο.

Ο ιστότοπος www.kerkidaopap.gr περιέχει υπερσυνδέσμους (hyperlinks) προς άλλες ιστοσελίδες. H ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω των εν λόγω ιστοσελίδων.

 

Εμπιστευτικότητα/Ασφάλεια

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου www.kerkidaopap.gr να διαβιβάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα, που αφορούν στην αναγνώριση της ταυτότητάς τους (identifiers) με μέθοδο ασφαλούς διαβίβασης.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας, ενώ παράλληλα εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται στα αρχεία της από:

 • Παράνομη πρόσβαση
 • Παράνομη χρήση ή αποκάλυψη
 • Παράνομη τροποποίηση
 • Εκούσια ή ακούσια καταστροφή

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία της, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενα τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή των υπαλλήλων της.

Η Πολιτική συλλογής και διαχείρισης της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι σύμφωνη με:

 • το νόμο 2472/1997,
 • το νόμο 2774/1999 και
 • τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Παροχή Υποστήριξης

Εάν ο επισκέπτης/χρήστης έχει οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με την πολιτική διαχείρισης της Εταιρείας δύνανται να απευθυνθεί στην ΟΠΑΠ Α.Ε.

 Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

 H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών 112 στο πλαίσιο της υλοποίησης του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων Προγράμματος «ΚΕΡΚΙΔΑ ΟΠΑΠ» (εφεξής το «Πρόγραμμα» ή «ΚΕΡΚΙΔΑ ΟΠΑΠ») έχει προβεί σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «THE NEWTONS LABORATORY A.E», με ΑΦΜ 094503358 που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Εθνικής Αντιστάσεως 57Β, 15231 (εφεξής η «Διαφημιστική» και από κοινού με την ΟΠΑΠ Α.Ε. οι «Διοργανώτριες Εταιρείες»).

Πιο συγκεκριμένα, η Διαφημιστική έχει αναλάβει τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων για την ανάδειξη των τυχερών που θα παρευρεθούν μαζί με τα παιδιά τους σε μία από τις «ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΟΠΑΠ» για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα εντός έδρας, ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίρισης της επιλογής τους που θα λάβει χώρα στα γήπεδα των παρακάτω ομάδων: ΠΑΕ ΑΕΚ , ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ, ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ, ΚΑΕ ΑΕΚ, ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ, ΚΑΕ ΠΑΟΚ, και ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της νέας αγωνιστικής περιόδου (2017-2018).

Οι κληρώσεις για την ανάδειξη των τυχερών που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα της επιλογής τους διεξάγονται ηλεκτρονικά ανά εβδομάδα και ανά αγώνα και πιο συγκεκριμένα διεξάγονται έως έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από κάθε αγώνα (εφεξής οι «Κληρώσεις» και καθεμία εξ αυτών για κάθε αγώνα ξεχωριστά η «Κλήρωση»).

Συνολικά ανά κλήρωση, για όλους τους Ευρωπαϊκούς αγώνες αναδεικνύονται μέχρι εξήντα (60) τυχεροί καθώς και δέκα (10) αναπληρωματικοί σε περίπτωση που συντρέχει οποιοδήποτε κώλυμα στο πρόσωπο οποιουδήποτε εκ των εξήντα (60) τυχερών.

Συνολικά ανά κλήρωση, για όλους τους εσωτερικούς αγώνες αναδεικνύονται μέχρι εκατό (100) τυχεροί καθώς και δέκα (10) αναπληρωματικοί σε περίπτωση που συντρέχει οποιοδήποτε κώλυμα στο πρόσωπο οιουδήποτε εκ των εκατό (100) τυχερών.

 

Πιο συγκεκριμένα:

1.    Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση ενός αγώνα (εντός έδρας) της επιλογής τους στα προαναφερθέντα γήπεδα έχουν οι έχοντες νόμιμη και μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, είναι άνω των 18 ετών, είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής οι «ενδιαφερόμενοι» και καθένας εξ αυτών ο «ενδιαφερόμενος» ). Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των Διοργανωτριών Εταιρειών και των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, καθώς και οι συγγενείς όλων των ανωτέρω προσώπων σε πρώτο (α’) και δεύτερο (β’) βαθμό.

Ειδικότερα κάθε ενδιαφερόμενος επισκέπτεται τον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr και συμπληρώνει στο ειδικό προς τούτο πεδίο το ονοματεπώνυμό του, τον αριθμό κινητού του τηλεφώνου καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), οπότε εγγράφεται στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του συγκεκριμένου ιστότοπου. Αμέσως μετά την εγγραφή του επιλέγει τον αγώνα της επιλογής του. Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι διά της εγγραφής τους, κατά τα αμέσως ανωτέρω, έχουν περαιτέρω τη δυνατότητα επιλέγοντας όνομα χρήστη (username) και κωδικό ασφαλείας (password) να δημιουργήσουν το ηλεκτρονικό τους προφίλ, ώστε εφεξής να εισέρχονται στη σχετική ηλεκτρονική βάση κάνοντας login (δηλαδή εισάγοντας το username και το password) προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία εκδήλωσης του ενδιαφέροντός τους να συμμετάσχουν σε επόμενες Κληρώσεις.

Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να έχει μια (1) συμμετοχή ανά Κλήρωση. Κάθε ενήλικος συμμετέχων εφόσον κληρωθεί θα δικαιούται να συνοδεύεται και από έναν (1) ανήλικο, μέχρι και δώδεκα (12) ετών.

Κάθε ενδιαφερόμενος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Το όνομα του ενδιαφερομένου πρέπει να αντιστοιχεί ακριβώς στο όνομα που αναγράφεται στο δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας που αναφέρει. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας δύναται ανά πάσα στιγμή να οδηγήσει σε αποκλεισμό του ενδιαφερομένου από την Κλήρωση. 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καταχωρούνται αμέσως σε λίστα. Οι συμμετοχές θεωρούνται έγκυρες μόνο εφόσον έχουν ολοκληρωθεί και έχει παραληφθεί από τους ενδιαφερομένους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν η ηλεκτρονική επιβεβαίωση της επιτυχούς παραλαβής της φόρμας συμμετοχής τουλάχιστον [τριάντα] λεπτά πριν την διεξαγωγή των Κληρώσεων. Οι Κληρώσεις διεξάγονται στα γραφεία της Διαφημιστικής με οικεία λίστα.

2.    Τυχεροί των Κληρώσεων

Με την ολοκλήρωση κάθε Κλήρωσης για όλους τους ευρωπαϊκούς αγώνες αναδεικνύονται μέχρι εξήντα (60) τυχεροί και δέκα (10) αναπληρωματικοί και ανακοινώνονται άμεσα στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr. 

Με την ολοκλήρωση κάθε Κλήρωσης για όλους τους αγώνες εσωτερικού αναδεικνύονται μέχρι εκατό (100) τυχεροί και δέκα (10) αναπληρωματικοί και ανακοινώνονται άμεσα στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr. 

Θα ακολουθεί επικοινωνία της Διαφημιστικής με τους αναδειχθέντες τυχερούς μέσω μηνύματος κινητού τηλεφώνου ή/και μέσω email (στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους) για να ενημερωθούν για τον τρόπο παραλαβής των εισιτηρίων. Επίσης, η Διαφημιστική θα ενημερώνει κατά τον ίδιο τρόπο και τους αναπληρωματικούς.

3.    Παραλαβή των Εισιτηρίων

Οι τυχεροί θα παραλαμβάνουν τα εισιτήριά τους ηλεκτρονικά από τους ιστοτόπους www.viva.gr και www.tickethour.gr

Για την παραλαβή των εισιτηρίων θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα τους έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει.

Ένας τυχερός αποστερείται αυτομάτως και οριστικώς του δικαιώματός του στα εισιτήρια σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των εισιτηρίων, με αποτέλεσμα το δικαίωμα στο Δώρο να μεταφέρεται στον πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον τυχερό εντός 24 ωρών από την ανακοίνωση των ονομάτων των τυχερών στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr.
 • Σε περίπτωση που ο τυχερός δεν ανταποκριθεί με απάντησή του εντός 24 ωρών από την επικοινωνία των Διοργανωτριών Εταιρειών μαζί του.
 • Σε περίπτωση που ο τυχερός κωλύεται ή δεν πληροί οποιοδήποτε από τους παρόντες όρους συμμετοχής στις Κληρώσεις.
 • Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την ανέλεγκτη κρίση των Διοργανωτριών Εταιρειών, υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις χειραγώγησης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πρακτικής.

Τα εισιτήρια που παραλαμβάνει ηλεκτρονικά κάθε τυχερός τόσο για τον ίδιο όσο για το ανήλικο τέκνο είναι ονομαστικά. Τα εισιτήρια αυτά δεν δύνανται να μεταβιβαστούν περαιτέρω ακόμη και για χαριστική αιτία ή χωρίς αντάλλαγμα. Εξυπακούεται ότι το εισιτήριο του ανηλίκου δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί από άλλο ενήλικο.

4.Περιορισμός ευθύνης

Για την υλοποίηση των οριζομένων στο παρόν απαιτείται η πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκο­λύν­σεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυ­α­κό τόπο www.kerkidaopap.gr επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προ­δια­γραφές του Προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ενδέχεται η πρόσβασή τους στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά μεταξύ άλλων αλλά όχι περιοριστικά, λόγω προβλημάτων επικοινωνιών ή άλλων δυσλειτουργιών σχετικά με τη μετάδοση ή πρόσβαση στις πληροφορίες διαμέσου του ιστότοπου, καθώς δεν μπορούν να εγγυηθούν τη διαθεσιμότητα και απρόσκοπτη λειτουργία του ιστότοπου οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετά­δο­ση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μετα­βολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη των Διοργανωτών.

Διευκρινίζεται ότι οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των ενδιαφερομένων χρηστών εκ των ως άνω αιτιών.

5.Περιορισμός ευθύνης ως προς τα Εισιτήρια

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν και ουδεμία ευθύνη θα φέρουν για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε εκ των τυχερών κατά τη χρήση των εισιτηρίων, ούτε υπόσχονται, ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εισιτήρια.

Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου των Διοργανωτριών εταιρειών οι τελευταίες δύνανται και δικαιούνται να μην προσφέρουν τα εισιτήρια, οπότε και θα απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση φέρουν (όπως ενδεχομένως αντικατάσταση των εισιτηρίων με νέα εισιτήρια που αφορούν σε άλλο αγώνα).

6.Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι ενδιαφερόμενοι και οι αναδειχθέντες από τις Κληρώσεις τυχεροί δεν έχουν ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο δύναται να θεωρηθεί ότι αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα επί των σημάτων, ονομάτων, ενδείξεων, λογοτύπων, εμβλημάτων και λοιπών διακριτικών στοιχείων των Διοργανωτριών Εταιρειών.

7.Προσωπικά Δεδομένα

Η εγγραφή μέσω του ιστοτόπου www.kerkidaopap.gr στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους των ενδιαφερομένων δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων τους και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με το Πρόγραμμα.

Για τον σκοπό αυτό, οι Διοργανώτριες Εταιρείες θα τηρούν αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό του Προγράμματος.

Τα προσωπικά στοιχεία των ενδιαφερομένων – εγγεγραμμένων χρηστών δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. Τα προσωπικά στοιχεία των τυχερών που αναδεικνύονται από την εκάστοτε Κλήρωση θα τηρούνται μέχρι την παράδοση των εισιτηρίων κατά τα ανωτέρω και εν συνεχεία θα διαγράφονται . Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, ή/και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997 ως ισχύουν σήμερα.

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο των δεδομένων κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης της βάσης δεδομένων με τα συγκεκριμένα στοιχεία.

8. Δημοσιότητα

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. και οι εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ διατηρούν το δικαίωμα να προβαίνουν σε διαφημιστική εκμετάλ­λευ­ση κάθε γεγονότος σχετικού με τις Κληρώσεις,

Προς το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι, αυτομάτως με τη υποβολή της συμπληρωμένης φόρμας συμμετοχής, συναι­νούν ρητά και ανεπιφύλακτα στη χρήση της εικόνας τους καθώς και ηχο­γραφήσεών τους ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων των ονομά­των τους και των δηλώσεών τους από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και επιτρέπουν σε αυτήν να χρησι­μοποιήσει φωτογραφίες τους, βιντεοταινίες, αφίσες κλπ. για διαφημι­στικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως, χωρίς προηγούμενη συνεννόησή μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους τους.

9.Τροποποίηση Όρων

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα, ύστερα από προηγούμενη ανακοίνωση στον δικτυακό τόπο www.kerkidaopap.gr, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες:

 • να τροποποιούν τους όρους συμμετοχής στις Κληρώσεις,
 • να συντομεύουν ή να παρατείνουν τον χρόνο διεξαγωγής των Κληρώσεων,
 • να ματαιώσουν ή/και αναβάλουν τις Κληρώσεις.

10.Διάθεση των Όρων

Οι παρόντες όροι συμμετοχής στις Κληρώσεις βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr.

Παράλληλα, οι όροι είναι κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο Αθηνών, κα Λελούδα Πωβαρέτου-Παπαϊωάννου, Δημοκρίτου 6 Αθήνα τηλ.: 210 3612332 . Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λάβει ακριβές αντίγραφο των όρων συμμετοχής στις Κληρώσεις με δική του χρέωση.

11.Αποδοχή των Όρων

Με την εγγραφή στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr, κάθε ενδιαφερόμενος αποδέχεται πλήρως και στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής στις Κληρώσεις, παραιτούμενος από κάθε ένσταση ή/και σχετική αξίωση ή απαίτηση έναντι των Διοργανωτριών Εταιρειών.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι η ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook και η εξ αυτού αποδοχή των όρων συμμετοχής που θέτει η ίδια η εταιρεία που διαχειρίζεται το Facebook, δεν συνεπάγεται ούτε ότι το Πρόγραμμα και οι Κληρώσεις διενεργούνται, κυρώνονται ή σχετίζονται με τη Facebook ούτε ότι οι όροι της Facebook υπερισχύουν των παρόντων.

12.Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια

Κάθε διαφορά ή διένεξη μεταξύ ενδιαφερομένου, αναδειχθέντος τυχερού ή αναπληρωματικού ή τρίτου και των Διοργανωτριών Εταιρειών ως προς την ερμηνεία, την εφαρμογή ή την εκτέλεση (εκπλήρωση) των παρόντων όρων και γενικά κάθε διαφορά έχουσα οποιαδήποτε σχέση με τις Κληρώσεις και το Πρόγραμμα ΚΕΡΚΙΔΑ ΟΠΑΠ, υπάγεται για την επίλυσή της στην αποκλειστική αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων της Αθήνας με εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.