Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Η πρόσβαση στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr και η χρήση του υπόκειται στους ακόλουθους Όρους Χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων ή/και υπηρεσιών της μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση του ιστότοπου προϋποθέτει την επαρκή και πλήρη κατανόηση των Όρων Χρήσης και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή και απόλυτη συμφωνία με αυτούς.

Με το να συνεχίζει τη χρήση του ιστότοπου ο επισκέπτης/χρήστης επιβεβαιώνει ότι έχει κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα αναφέρονται παρακάτω στους Όρους Χρήσης, καθώς και ότι συμφωνεί απόλυτα με αυτούς.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης δια του παρόντος διαβεβαιώνει ότι είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών, μπορεί νομίμως να εκπροσωπεί τον εαυτό του και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να δεσμευτεί με την παρούσα συμφωνία. Επίσης, διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι η εκ μέρους του χρήση του παρόντος ιστότοπου θα είναι σύμφωνη με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δύνανται να τροποποιούνται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ανά πάσα στιγμή και υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρητής η σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του επισκέπτη/χρήστη της. Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες της μετά την έναρξη ισχύος των ανανεωμένων Όρων Χρήσης, αυτό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

 Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

 Αναπαραγωγή περιεχομένου και πνευματική ιδιοκτησία

Απαγορεύεται η χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΟΠΑΠ Α.Ε. χρήση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση επιμέρους ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τους ίδιους τους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου.

Κάθε πληροφορία, κείμενο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο, που εμπεριέχεται στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων». Απαγορεύεται ρητώς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΟΠΑΠ Α.Ε. κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης του ανωτέρω για εμπορικό σκοπό. Απαγορεύεται, επίσης, ρητά η χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή τρίτου δικαιούχου χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos) που εμπεριέχονται στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr.

Απαγορεύεται, τέλος, χωρίς προηγούμενη άδεια των Getty Images/Ideal Image και της Intime Sports Images, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, των φωτογραφιών της Getty Images/Ideal Image και της Intime Sports Images που δημοσιεύονται στον ιστότοπο.

 Τροποποίηση περιεχομένου

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σ' αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση.

Παροχή και διαθεσιμότητα περιεχομένου

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς το αντίθετο, δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος www.kerkidaopap.gr, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν, θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επίσης, δεν εγγυάται πως ο ιστότοπος www.kerkidaopap.gr, καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του ιστοτόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

 

 

Υπερσύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Η διασύνδεση του ιστότοπου www.kerkidaopap.gr με άλλες ιστοσελίδες μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των επισκεπτών/χρηστών που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπου www.kerkidaopap.gr, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης του ιστότοπου www.kerkidaopap.gr ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων, κ.λπ.).

Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr ή στο δίκτυο γενικότερα από πράξεις απορρέουσες από κακή ή/και αθέμιτη χρήση των σχετικών ιστοσελίδων ή/και υπηρεσιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. από τους επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου βαραίνει αποκλειστικά τους τελευταίους.

Υποχρεώσεις επισκεπτών/χρηστών

Οι επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου www.kerkidaopap.gr οφείλουν να συμμορφώνονται – πέραν των Όρων Χρήσης – με το ισχύον στην Ελλάδα νομοθετικό πλαίσιο.

 Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 Προτεραιότητες της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του ιστότοπου www.kerkidaopap.gr της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέχουν ιδιαίτερη σημασία κατά το σχεδιασμό της επιχειρηματικής της πολιτικής.

 

Αυτόματη συλλογή δεδομένων (Cookies)

Μέσω cookies στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr η ΟΠΑΠ Α.Ε. συλλέγει τεχνικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπου, προκειμένου να προσφέρει ένα πιο λειτουργικό και προσφιλές ηλεκτρονικό περιβάλλον, καθώς και για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου στις ανάγκες και προτιμήσεις κάθε επισκέπτη. Επίσης, τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies δύνανται να χρησιμοποιούνται για ανώνυμες αθροιστικές στατιστικής που επιτρέπουν να γίνει αντιληπτό πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο, και βοηθούν στη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου του (π.χ. μέσω της βελτίωσης των λιγότερο δημοφιλών ιστοσελίδων και της προσθήκης περιεχομένου στις περισσότερο δημοφιλείς ιστοσελίδες).

Τα δεδομένα που αναγνωρίζονται αυτόματα και συλλέγονται μέσω cookies από τον διακομιστή του δικτύου μας (web server) είναι η διεύθυνση IP, το όνομα του χώρου (domain name), οι τύποι browser (φυλλομετρητών) που χρησιμοποιούνται, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το σύστημα του H/Y κάθε επισκέπτη/χρήστη. Τα δεδομένα όμως αυτά σε καμία περίπτωση δεν συσχετίζονται χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, τα οποία τηρούνται στα αρχεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η πορεία ενός επισκέπτη/χρήστη στον ιστότοπο καταγράφεται μεν, αλλά αυτός παραμένει ανώνυμος, οπότε δεν δύναται να αναγνωριστεί μοναδικά ύστερα από συσχέτιση με άλλες πληροφορίες. Η εξαγωγή στατιστικών σχετίζεται με τη συνολική επισκεψιμότητα του ιστότοπου και όχι με την καταγραφή κάθε μοναδικού επισκέπτη.

Σε κάθε επισκέπτη παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης για να διατηρήσει ή να απορρίψει τα cookies της επιλογής του. Ωστόσο, κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω cookies και η επιλογή της απόρριψής τους ενδέχεται να καθιστά τις λειτουργίες αυτές πλέον μη διαθέσιμες.

Μη Αυτόματη συλλογή δεδομένων

Εισαγωγικά

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., με έδρα επί της Λ. Αθηνών 112 στην Αθήνα, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που παρέχουν αυτόβουλα οι επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου www.kerkidaopap.gr κατά τη χρήση των υπηρεσιών του, σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν συλλέγει πληροφορίες για τους επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου www.kerkidaopap.gr από άλλες πηγές, όπως δημόσια αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

Σκοποί και βάση επεξεργασίας

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. επεξεργάζεται τα στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ) και τα στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο) που παρέχουν οι ίδιοι οι χρήστες, για σκοπούς δημιουργίας λογαριασμού στον ιστότοπο, συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κερkidα ΟΠΑΠ», καθώς και σχετικής ενημέρωσης σε περίπτωση νίκης.

Οι χρήστες καλούνται, επίσης, υποχρεωτικά να δηλώσουν ότι είναι γονείς/κηδεμόνες και έχουν την επιμέλεια του παιδιού που θα δηλωθεί σε περίπτωση νίκης.

Προαιρετικά, οι χρήστες μπορούν να δηλώσουν προτίμηση ομάδας και πόλη διαμονής, για σκοπό βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων αναζήτησης διαθέσιμων αγώνων προς συμμετοχή με το πρόγραμμα «Κερkidα ΟΠΑΠ». Επίσης, προαιρετικά, οι χρήστες μπορούν να δηλώσουν ότι επιθυμούν τα προσωπικά τους δεδομένα να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας για σκοπούς λήψης ενημερωτικών e-mail: α) από την ΟΠΑΠ Α.Ε., β) από την ομάδα που τυχόν δήλωσαν ως αγαπημένη τους στις προτιμήσεις.

Ειδικότερα, εάν ο χρήστης επιλέξει να πραγματοποιήσει τη σύνδεση/εγγραφή του στον ιστότοπο μέσω του λογαριασμού του στο Facebook ή το Google+, τότε συλλέγονται τα στοιχεία του email του και το όνομα του προφίλ του για να ενημερωθεί σε περίπτωση νίκης.

Δίνοντας τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα, ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του στην ΟΠΑΠ Α.Ε. να τα επεξεργαστεί για τους συγκεκριμένους σκοπούς που αναγράφονται ανωτέρω.

Επιπλέον, σε περίπτωση νίκης, οι χρήστες καλούνται να δώσουν προαιρετικά τη συγκατάθεσή τους για τη φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση του παιδιού του οποίου έχουν δηλώσει ότι είναι γονείς/κηδεμόνες και έχουν την επιμέλεια, στο πλαίσιο διεξαγωγής των δράσεων της «Κερkidα ΟΠΑΠ» και τη μετάδοση αυτών σε διάφορα μέσα προβολής.

Η χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό επιτρέπεται μόνο μετά την προηγούμενη ειδική συγκατάθεση του υποκειμένου τους (ή των εχόντων την επιμέλεια, αναφορικά με τα ανήλικα υποκείμενα), η οποία θα παρέχεται είτε εγγράφως με αποστολή στην έδρα της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την ένδειξη «Για το Πρόγραμμα Κερkidα ΟΠΑΠ» είτε με υποβολή σε εκπροσώπους/συνεργάτες της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά τη διεξαγωγή της δράσης «Κερkidα ΟΠΑΠ» είτε  μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας, η οποία θα είναι αναρτημένη στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr.

Οι επισκέπτες/χρήστες δικαιούνται να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και να ζητήσουν τη διαγραφή τους ανά πάσα στιγμή και για καθένα από τους παραπάνω σκοπούς, είτε πραγματοποιώντας οι ίδιοι τις αντίστοιχες αλλαγές στην καρτέλα «Ο λογαριασμός μου», είτε αποστέλλοντας έγγραφη αίτηση ή e-mail στην ΟΠΑΠ Α.Ε, στο pr@opap.gr και υπόψιν Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων.

Αποδέκτες

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών γίνεται μόνο από τους αρμόδιους, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους της ΟΠΑΠ Α.Ε. Ειδικά στο πλαίσιο της έκδοσης των εισιτηρίων για τους νικητές του προγράμματος «Κερkidα ΟΠΑΠ», τα προσωπικά δεδομένα των νικητών διαβιβάζονται και στην Libero S & T σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους.

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει προαιρετικά να λαμβάνει ενημερωτικά e-mail είτε από τον ΟΠΑΠ είτε από την αγαπημένη του ομάδα, αποδέκτες των προσωπικών του δεδομένων θα είναι αντίστοιχα είτε οι εταιρίες του Ομίλου ΟΠΑΠ είτε η αγαπημένη του ομάδα, όπως αυτή έχει δηλωθεί στις προτιμήσεις του.

Χρόνος Διατήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στις δράσεις του προγράμματος «Κερkidα ΟΠΑΠ» θα διατηρούνται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για όσο χρονικό διάστημα παραμένει ενεργός ο λογαριασμός χρήστη και σε κάθε περίπτωση, για δύο (2) έτη μετά την τελευταία δραστηριότητα του λογαριασμού ενός χρήστη.

Δικαιώματα Χρήστη

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα:

 1. πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, ρωτώντας πώς αυτά χρησιμοποιούνται και ποιός τα επεξεργάζεται μετά τη συλλογή τους
 2. να αποσύρει τη συγκατάθεση που έχει δώσει ή και να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων
 3. σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι τα στοιχεία του είναι ελλιπή ή λανθασμένα, να ζητήσει να γίνει η συμπλήρωση ή διόρθωσή τους
 4. περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, στις περιπτώσεις που ειδικά ορίζει η νομοθεσία
 5. να λάβει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν σε δομημένο, κοινό μορφότυπο (π.χ. CD-rom), ή να ζητήσει από την ΟΠΑΠ Α.Ε. να τα διαβιβάσει η ίδια σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
 6. σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του, να λάβει σχετική ενημέρωση το συντομότερο δυνατόν από τη στιγμή που αναγνωρίστηκε η παραβίαση
 7. να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην περίπτωση που θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων.

 

 

Περιορισμός ευθύνης

 

Ο ιστότοπος www.kerkidaopap.gr επιτρέπει στους επισκέπτες την αποστολή πληροφοριών, κατά τη διαβίβαση όμως των οποίων μπορούν να παρεμβληθούν και να αποκτήσουν πρόσβαση τρίτοι. Σε κάθε παρόμοια περίπτωση η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από οποιοδήποτε τρίτο.

Ο ιστότοπος www.kerkidaopap.gr περιέχει υπερσυνδέσμους (hyperlinks) προς άλλες ιστοσελίδες. H ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω των εν λόγω ιστοσελίδων.

Εμπιστευτικότητα/Ασφάλεια

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου www.kerkidaopap.gr να διαβιβάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα, που αφορούν στην αναγνώριση της ταυτότητάς τους (identifiers) με μέθοδο ασφαλούς διαβίβασης.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας, ενώ παράλληλα εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται στα αρχεία της από:

 • Παράνομη πρόσβαση
 • Παράνομη χρήση ή αποκάλυψη
 • Παράνομη τροποποίηση
 • Εκούσια ή ακούσια καταστροφή

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται στα αρχεία της αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενα τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή των υπαλλήλων της.

Η Πολιτική Συλλογής και Διαχείρισης της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι σύμφωνη με:

 • το νόμο 2472/1997,
 • το νόμο 2774/1999,
 • το νόμο 3471/2006,
 •  τον Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
 • τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

 

Παροχή Υποστήριξης

 

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας του ιστότοπου www.kerkidaopap.gr, εγγραφής σε αυτόν ή και συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κερkidα ΟΠΑΠ», οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την ΟΠΑΠ Α.Ε. χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

«Κερkidα ΟΠΑΠ», Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑΠ, pr@opap.gr και στο 2105798020 

Στοιχεία επικοινωνίας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

 

 Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών 112, στο πλαίσιο της υλοποίησης του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων Προγράμματος «Κερkida ΟΠΑΠ» (εφεξής το «Πρόγραμμα» ή «Κερkidα ΟΠΑΠ») έχει προβεί σε συνεργασία με την ομόρρυθμη εταιρεία με διακριτικό τίτλο “Libero S&T” και επωνυμία «Α. Παπαδόπουλος – Ε. Σιπετζής Ο.Ε.», με ΑΦΜ 999323108 που εδρεύει στην Καλλιθέα, Σοφοκλέους 2Α, 17671 (εφεξής η «Διαφημιστική» και από κοινού με την ΟΠΑΠ Α.Ε. οι «Διοργανώτριες Εταιρείες»).

Πιο συγκεκριμένα, η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει αναλάβει, ως εκτελών την επεξεργασία, τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων για την ανάδειξη των τυχερών που θα παρευρεθούν μαζί με τα παιδιά τους σε μία από τις ενέργειες «Κερkidα ΟΠΑΠ» για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα εντός έδρας, ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίρισης της επιλογής τους που θα λάβει χώρα στα γήπεδα των παρακάτω ομάδων: ΠΑΕ ΑΕΚ, ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ, ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ και ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ.

Η «Διαφημιστική» έχει αναλάβει την επικοινωνία με τους νικητές των προαναφερόμενων ηλεκτρονικών κληρώσεων, οι διαδικασίες της οποίας αναφέρονται παρακάτω (παρ. 2 - Τυχεροί των Κληρώσεων).

Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της νέας αγωνιστικής περιόδου (2018-2019).

Οι κληρώσεις για την ανάδειξη των τυχερών που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα της επιλογής τους διεξάγονται ηλεκτρονικά ανά εβδομάδα και ανά αγώνα και πιο συγκεκριμένα διεξάγονται έως έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από κάθε αγώνα (εφεξής οι «Κληρώσεις» και καθεμία εξ αυτών για κάθε αγώνα ξεχωριστά η «Κλήρωση»).

Συνολικά ανά κλήρωση, για όλους τους εσωτερικούς αγώνες για την ΠΑΕ ΑΕΚ, την ΠΑΕ ΠΑΟ και την ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ αναδεικνύονται μέχρι εκατόν πενήντα (150) τυχεροί καθώς και δέκα (10) αναπληρωματικοί σε περίπτωση που συντρέχει οποιοδήποτε κώλυμα στο πρόσωπο οποιουδήποτε εκ των εκατόν πενήντα (150) τυχερών.

Συνολικά ανά κλήρωση, για όλους τους Ευρωπαϊκούς αγώνες για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αναδεικνύονται μέχρι εκατόν πενήντα (150) τυχεροί καθώς και δέκα (10) αναπληρωματικοί σε περίπτωση που συντρέχει κώλυμα στο πρόσωπο οποιουδήποτε εκ των εκατόν πεντήντα τυχερών, ενώ για την ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ αναδεικνύονται μέχρι διακόσιοι (200) τυχεροί καθώς και δέκα (10) αναπληρωματικοί σε περίπτωση που συντρέχει οποιοδήποτε κώλυμα στο πρόσωπο οποιουδήποτε εκ των διακοσίων (200) τυχερών.

Πιο συγκεκριμένα:

1.    Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση ενός αγώνα (εντός έδρας) της επιλογής τους στα προαναφερθέντα γήπεδα έχουν οι έχοντες νόμιμη και μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, είναι άνω των 18 ετών, είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής οι «ενδιαφερόμενοι» και καθένας εξ αυτών ο «ενδιαφερόμενος»). Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των Διοργανωτριών Εταιρειών και των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, καθώς και οι συγγενείς όλων των ανωτέρω προσώπων σε πρώτο (α’) και δεύτερο (β’) βαθμό.

Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος επισκέπτεται τον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr και συμπληρώνει στο ειδικό προς τούτο πεδίο το ονοματεπώνυμό του, τον αριθμό κινητού του τηλεφώνου, την ημερομηνία γέννησης, καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), οπότε εγγράφεται στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του συγκεκριμένου ιστότοπου.

Προαιρετικά, οι χρήστες μπορούν να δηλώσουν προτίμηση ομάδας και πόλη διαμονής, για σκοπό βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων αναζήτησης διαθέσιμων αγώνων προς συμμετοχή με το πρόγραμμα «Κερkidα ΟΠΑΠ». Επίσης, προαιρετικά, οι χρήστες μπορούν να δηλώσουν ότι επιθυμούν τα προσωπικά τους δεδομένα να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας για σκοπούς λήψης ενημερωτικών e-mail: α) από τον ΟΠΑΠ, β) από την ομάδα που τυχόν δήλωσαν ως αγαπημένη τους στις προτιμήσεις.

Αμέσως μετά την εγγραφή του επιλέγει τον αγώνα της επιλογής του. Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι διά της εγγραφής τους, κατά τα αμέσως ανωτέρω, έχουν περαιτέρω τη δυνατότητα επιλέγοντας όνομα χρήστη (username) και κωδικό ασφαλείας (password) να δημιουργήσουν το ηλεκτρονικό τους προφίλ, ώστε εφεξής να εισέρχονται στη σχετική ηλεκτρονική βάση κάνοντας login (δηλαδή εισάγοντας το username και το password) προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία εκδήλωσης του ενδιαφέροντός τους να συμμετάσχουν σε επόμενες Κληρώσεις.

Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να έχει μια (1) συμμετοχή ανά Κλήρωση. Κάθε ενήλικος συμμετέχων, εφόσον κληρωθεί, θα δικαιούται να συνοδεύεται και από έναν (1) ανήλικο, μέχρι και δώδεκα (12) ετών.

Κάθε ενδιαφερόμενος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Το όνομα του ενδιαφερομένου πρέπει να αντιστοιχεί ακριβώς στο όνομα που αναγράφεται στο δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας που αναφέρει. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας δύναται ανά πάσα στιγμή να οδηγήσει σε αποκλεισμό του ενδιαφερομένου από την Κλήρωση. 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καταχωρούνται αμέσως σε λίστα, η οποία διαβιβάζεται με ασφάλεια στην αρμόδια Διεύθυνση της ΟΠΑΠ A.E. Οι συμμετοχές θεωρούνται έγκυρες μόνο εφόσον έχουν ολοκληρωθεί και έχει παραληφθεί από τους ενδιαφερομένους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν η ηλεκτρονική επιβεβαίωση της επιτυχούς παραλαβής της φόρμας συμμετοχής τουλάχιστον τριάντα λεπτά πριν την διεξαγωγή των Κληρώσεων. Οι Κληρώσεις διεξάγονται στα γραφεία του ΟΠΑΠ με οικεία λίστα, η οποία θα διαγράφεται αμέσως μετά και σε κάθε περίπτωση, δέκα (10) ημέρες μετά τη διεξαγωγή του αγώνα για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η Κλήρωση.

2.    Τυχεροί των Κληρώσεων

Με την ολοκλήρωση κάθε Κλήρωσης για όλους τους εσωτερικούς αγώνες της ΠΑΕ ΑΕΚ, ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ και ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ αναδεικνύονται μέχρι εκατόν πενήντα (150) τυχεροί και δέκα (10) αναπληρωματικοί και ανακοινώνονται άμεσα στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr. 

Με την ολοκλήρωση κάθε Κλήρωσης για όλους τους ευρωπαϊκούς αγώνες της Εθνική Ομάδας Ποδοσφαίρου αναδεικνύονται μέχρι εκατόν πενήντα (150) τυχεροί και δέκα (10) αναπληρωματικοί και ανακοινώνονται άμεσα στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr. Για τους ευρωπαϊκούς αγώνες της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ αναδεικνύονται μέχρι διακόσιοι (200) τυχεροί και δέκα (10) αναπληρωματικοί και ανακοινώνονται άμεσα στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr. 

Στη συνέχεια η Διαφημιστική, αφού έχει λάβει τη λίστα των νικητών, επικοινωνεί με τους αναδειχθέντες τυχερούς μέσω μηνύματος κινητού τηλεφώνου ή/και μέσω email (στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους) για να ενημερωθούν για τον τρόπο παραλαβής των εισιτηρίων. Επίσης, η Διαφημιστική θα ενημερώνει κατά τον ίδιο τρόπο και τους αναπληρωματικούς.

 3.    Παραλαβή των Εισιτηρίων

Οι τυχεροί θα παραλαμβάνουν τα εισιτήριά τους ηλεκτρονικά από τους ιστότοπους www.viva.gr και www.tickethour.gr

Για την παραλαβή των εισιτηρίων θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα τους έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει.

Ένας τυχερός αποστερείται αυτομάτως και οριστικώς του δικαιώματός του στα εισιτήρια σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των εισιτηρίων, με αποτέλεσμα το δικαίωμα στο Δώρο να μεταφέρεται στον πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον τυχερό εντός 24 ωρών από την ανακοίνωση των ονομάτων των τυχερών στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr.
 • Σε περίπτωση που ο τυχερός δεν ανταποκριθεί με απάντησή του εντός 24 ωρών από την επικοινωνία των Διοργανωτριών Εταιρειών μαζί του
 • Σε περίπτωση που ο τυχερός κωλύεται ή δεν πληροί οποιοδήποτε από τους παρόντες όρους συμμετοχής στις Κληρώσεις
 • Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την ανέλεγκτη κρίση των Διοργανωτριών Εταιρειών, υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις χειραγώγησης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πρακτικής

Τα εισιτήρια που παραλαμβάνει ηλεκτρονικά κάθε τυχερός τόσο για τον ίδιο όσο για το ανήλικο τέκνο είναι ονομαστικά. Τα εισιτήρια αυτά δεν δύνανται να μεταβιβαστούν περαιτέρω ακόμη και για χαριστική αιτία ή χωρίς αντάλλαγμα. Εξυπακούεται ότι το εισιτήριο του ανηλίκου δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί από άλλο ενήλικο.

4. Παράλληλες ενέργειες

«MVP»

Περιγραφή ενέργειας:

 • Θα διανέμεται στα παιδιά φυλλάδιο στο οποίο αναγράφεται η σύνθεση της ομάδας ώστε να κυκλώσουν τα παιδιά τον παίκτη που θεωρούν ως τον πιο πολύτιμο για το συγκεκριμένο παιχνίδι (MVP).
 • Πριν τη λήξη του αγώνα θα ανακοινώνεται το αποτέλεσμα ηχητικά από τα μεγάφωνα του σταδίου.
 • Μετά το πέρας του αγώνα θα γίνεται η απονομή MVP βραβείου στον παίκτη που αναδείχθηκε από την ως άνω διαδικασία. Η απονομή θα γίνεται από κάποιο παιδί που παρευρίσκεται στην «Κερkidα ΟΠΑΠ», το οποίο θα επιλέγεται με κλήρωση που θα γίνεται εκείνη τη στιγμή.

 

Οι «Μικροί Δημοσιογράφοι»

 • Τα παιδιά που συμμετέχουν στην ενέργεια «Κερkidα ΟΠΑΠ» μπαίνουν σε κλήρωση για να αναδειχθούν οι «Μικροί Δημοσιογράφοι».
 • Μετά από έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων που δίνεται προαιρετικά, λαμβάνονται από τον ΟΠΑΠ ή συνεργαζόμενες με αυτόν εταιρίες, φωτογραφίες και βίντεο των παιδιών που συμμετέχουν στην ενέργεια «Κερkidα ΟΠΑΠ» και σε ειδικότερες δράσεις όπως οι «Μικροί Δημοσιογράφοι». Αυτές οι φωτογραφίες και τα βίντεο μπορούν να προβάλλονται σε οποιοδήποτε μέσο (π.χ. τηλεόραση, διαδίκτυο) με μοναδικό σκοπό την προώθηση και προβολή του προγράμματος «Κερkidα ΟΠΑΠ». Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να αποσύρεται ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας εγγράφως με τον ΟΠΑΠ.

Περιγραφή ενέργειας:

 •  Οι «Μικροί Δημοσιογράφοι» θα κάνουν τις δικές τους ερωτήσεις στους αγαπημένους τους παίκτες ή στον παίκτη ΧΧΧ
 • Οι «Μικροί Δημοσιογράφοι» θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις ερωτήσεις τους είτε ζωντανά την μέρα του αγώνα είτε οι αγαπημένοι τους παίκτες ή ο παίκτης ΧΧΧ θα απαντά σε βιντεοσκοπημένες ερωτήσεις των «Μικρών Δημοσιογράφων».

 

Εναλλακτικός μηχανισμός:

 • Τα παιδιά που θα έχουν τον ρόλο του «Μικρού Δημοσιογράφου» θα επιλέγονται βάσει κριτηρίων που θα περιγράφονται με σαφήνεια στους όρους συμμετοχής που θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.kerkidaopap.gr 

 

Τα δώρα για τους συμμετέχοντες στην «Κερkidα ΟΠΑΠ»

 • Εμφανίσεις ομάδων και άλλα αξεσουάρ (π.χ. μπάλες, μπρελόκ, κ.λπ.)
 • Παρακολούθηση προπονήσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις των ομάδων
 • Εισιτήρια αγώνων
 • Line up Kid

Μηχανισμός

Επιλογή 1: όσοι δηλώνουν συμμετοχή στους αγώνες της ενέργειας «Κερkidα ΟΠΑΠ» μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση για τα δώρα.

Επιλογή 2: τα δώρα κληρώνονται ανάμεσα στους παρευρισκόμενους σε επιλεγμένους αγώνες της «Κερkidα ΟΠΑΠ».

 

Προσθήκη των παρακάτω ενοτήτων:

 1. Γκαλερί φωτογραφιών & βίντεο με υλικό από τους αγώνες και τους συμμετέχοντες στην «Κερkidα ΟΠΑΠ». Στην ενότητα αυτή οι συμμετέχοντες στην «Κερkidα ΟΠΑΠ» (κηδεμόνες) θα έχουν τη δυνατότητα να ανεβάζουν τις δικές τους φωτογραφίες από τον εκάστοτε αγώνα. Οι φωτογραφίες αυτές, πριν τη δημοσίευσή τους, θα ελέγχονται ως προς το περιεχόμενό τους. Επιπλέον, φωτογραφίες και βίντεο θα μπορεί να ανεβάζει και ο ΟΠΑΠ, έχοντας προς τούτο τη γραπτή συγκατάθεση των κηδεμόνων. Θα υπάρχει, επίσης, μηχανισμός με προστασία κωδικού για το download των φωτογραφιών από τους συμμετέχοντες.
 2. Προσθήκη ενότητας «Μικροί Δημοσιογράφοι», στην οποία θα αναρτώνται τα βίντεο με τις συνεντεύξεις των παιδιών, έχοντας προς τούτο τη γραπτή συγκατάθεση των κηδεμόνων, όπως περιγράφονται παραπάνω στην ειδική ενέργεια «Μικροί Δημοσιογράφοι».
 3. Προσθήκη ενότητας «MVP», στην οποία θα αναρτώνται οι «Πολύτιμοι Παίκτες» που ανέδειξαν τα παιδιά στον εκάστοτε αγώνα, όπως περιγράφεται παραπάνω στην ειδική ενέργεια «MVP».
 4. Προσθήκη ενότητας «Διαγωνισμοί», στην οποία θα περιγράφονται οι εγκεκριμένοι από την Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου και την ΕΕΕΠ διαγωνισμοί & ειδικές ενέργειες όπως περιγράφονται παρακάτω.

 

Family Days/ Ημέρες Οικογένειας

 • Σε επιλεγμένους αγώνες ομάδων χορηγούμενων από τον ΟΠΑΠ, η «Κερkidα» θα δίνει τη δυνατότητα σε ένα παιδί που έχει τα γενέθλια του με την οικογένειά του, φίλους και συγγενείς να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση από τη σουίτα της αγαπημένης τους ομάδας, γιορτάζοντας τα γενέθλιά του.
 • Ο νικητής θα αναδεικνύεται μετά από κλήρωση, μέσα από την ιστοσελίδα www.kerkidaopap.gr
 • Θα υπάρχει αντίστοιχη ενότητα στην ιστοσελίδα www.kerkidaopap.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα συμπληρώνουν την ημερομηνία γέννησης του παιδιού, και θα εκδηλώνουν ενδιαφέρον ώστε να συμμετάσχουν στην ενέργεια. 
 • Στο χώρο της ενέργειας θα υπάρχει η μασκότ της «Κερkidα ΟΠΑΠ», καθώς και banners με εγκεκριμένα από την Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου και την ΕΕΕΠ μηνύματα και το λογότυπο «Κερkidα ΟΠΑΠ»
 • Μετά από έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων που δίνεται προαιρετικά, λαμβάνονται από τον ΟΠΑΠ ή συνεργαζόμενες με αυτόν εταιρίες, φωτογραφίες και βίντεο των παιδιών που συμμετέχουν στην ενέργεια «Κερkidα ΟΠΑΠ» και σε ειδικότερες δράσεις όπως οι «Ημέρες Οικογένειας/Family Days». Αυτές οι φωτογραφίες και τα βίντεο μπορούν να προβάλλονται σε οποιοδήποτε μέσο (π.χ. τηλεόραση, διαδίκτυο) με μοναδικό σκοπό την προώθηση και προβολή του προγράμματος «Κερkidα ΟΠΑΠ». Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να αποσύρεται ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας εγγράφως με τον ΟΠΑΠ.

 

Επίσκεψη σε προπονητικό κέντρο της αγαπημένης ομάδας

 • Επίσκεψη 20 παιδιών, που θα έχουν παρευρεθεί σε αγώνες στους οποίους έχει ενεργοποιηθεί η «Κερkidα», σε προπονητικό κέντρο της αγαπημένης τους ομάδας για να παρακολουθήσουν τους αθλητές στην προπόνηση και να παίξουν και μαζί τους.
 • Η επιλογή των νικητών θα γίνεται μετά από κλήρωση, που θα πραγματοποιείται 1 εβδομάδα πριν από την προκαθορισμένη επίσκεψη και οι νικητές θα ανακοινώνονται μέσα από την ιστοσελίδα www.kerkidaopap.gr καθώς και με τηλεφωνική επικοινωνία μετά την διενέργεια της κλήρωσης.
 • Στο χώρο του προπονητικού κέντρου θα υπάρχει η μασκότ της «Κερkidα ΟΠΑΠ», καθώς και banners με εγκεκριμένα από την Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου και την ΕΕΕΠ μηνύματα και το λογότυπο «Κερkidα ΟΠΑΠ»
 • Μετά από έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων που δίνεται προαιρετικά, λαμβάνονται από τον ΟΠΑΠ ή συνεργαζόμενες με αυτόν εταιρίες, φωτογραφίες και βίντεο των παιδιών που συμμετέχουν στην ενέργεια «Κερkidα ΟΠΑΠ» και σε ειδικότερες δράσεις όπως η επίσκεψη σε προπονητικό κέντρο της αγαπημένης ομάδας. Αυτές οι φωτογραφίες και τα βίντεο μπορούν να προβάλλονται σε οποιοδήποτε μέσο (π.χ. τηλεόραση, διαδίκτυο) με μοναδικό σκοπό την προώθηση και προβολή του προγράμματος «Κερkidα ΟΠΑΠ». Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να αποσύρεται ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας εγγράφως με τον ΟΠΑΠ.

 

 

«Παιχνίδι εντός του γηπέδου/ Play on the pitch»

 • Μία φορά τον μήνα θα γίνεται κλήρωση ανάμεσα στα παιδιά που έχουν παρευρεθεί σε αγώνες που έχει δώσει το παρόν η «Κερkidα». Νικητής θα είναι 1 παιδί τον μήνα, και θα ανακοινώνεται μέσα από την ιστοσελίδα www.kerkidaopap.gr
 • Το τυχερό παιδί θα έρχεται σε έναν αγώνα όπου θα έχει ενεργοποιηθεί η «Κερkidα» και στο ημίχρονο θα τους δίνεται η δυνατότητα να παίξει ποδόσφαιρο ή μπάσκετ στο γήπεδο. Θα φοράει εμφάνιση «Κερkidα» και τα στιγμιότυπα θα «προβάλλονται» στις οθόνες του γηπέδου, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι οι γονείς/κηδεμόνες του παιδιού έχουν εκ των προτέρων ρητά συναινέσει προς τούτο.
 • Μετά από έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων που δίνεται προαιρετικά, λαμβάνονται από τον ΟΠΑΠ ή συνεργαζόμενες με αυτόν εταιρίες, φωτογραφίες και βίντεο των παιδιών που συμμετέχουν στην ενέργεια «Κερkidα ΟΠΑΠ» και σε ειδικότερες δράσεις όπως το «Παιχνίδι εντός γηπέδου/Play on the pitch». Αυτές οι φωτογραφίες και τα βίντεο μπορούν να προβάλλονται σε οποιοδήποτε μέσο (π.χ. τηλεόραση, διαδίκτυο) με μοναδικό σκοπό την προώθηση και προβολή του προγράμματος «Κερkidα ΟΠΑΠ». Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να αποσύρεται ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας εγγράφως με τον ΟΠΑΠ.
 1. Περιορισμός ευθύνης

 

Για την υλοποίηση των οριζόμενων στο παρόν απαιτείται η πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκο­λύν­σεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο ιστότοπο www.kerkidaopap.gr επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προ­δια­γραφές του Προγράμματος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ενδέχεται η πρόσβασή τους στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά μεταξύ άλλων αλλά όχι περιοριστικά, λόγω προβλημάτων επικοινωνιών ή άλλων δυσλειτουργιών σχετικά με τη μετάδοση ή πρόσβαση στις πληροφορίες διαμέσου του ιστότοπου, καθώς δεν μπορούν να εγγυηθούν τη διαθεσιμότητα και απρόσκοπτη λειτουργία του ιστότοπου οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετά­δο­ση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μετα­βολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη των Διοργανωτριών Εταιρειών.

Διευκρινίζεται ότι οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των ενδιαφερομένων χρηστών εκ των ως άνω αιτιών.

6. Περιορισμός ευθύνης ως προς τα Εισιτήρια

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν και ουδεμία ευθύνη θα φέρουν για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε εκ των τυχερών κατά τη χρήση των εισιτηρίων, ούτε υπόσχονται, ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εισιτήρια.

Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου των Διοργανωτριών Εταιρειών οι τελευταίες δύνανται και δικαιούνται να μην προσφέρουν τα εισιτήρια, οπότε και θα απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση φέρουν (όπως ενδεχομένως αντικατάσταση των εισιτηρίων με νέα εισιτήρια που αφορούν σε άλλο αγώνα).

7. Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι ενδιαφερόμενοι και οι αναδειχθέντες από τις Κληρώσεις τυχεροί δεν έχουν, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο δύναται να θεωρηθεί ότι αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα επί των σημάτων, ονομάτων, ενδείξεων, λογότυπων, εμβλημάτων και λοιπών διακριτικών στοιχείων των Διοργανωτριών Εταιρειών.

8. Προσωπικά Δεδομένα

Η εγγραφή μέσω του ιστότοπου www.kerkidaopap.gr στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους των ενδιαφερομένων δήλωση συγκατάθεσης κατά την έννοια της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, για την τήρηση των στοιχείων τους και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με το Πρόγραμμα.

Για τον σκοπό αυτό, οι Διοργανώτριες Εταιρείες θα τηρούν αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό του Προγράμματος.

Τα προσωπικά στοιχεία των ενδιαφερομένων – εγγεγραμμένων χρηστών δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. Τα προσωπικά στοιχεία των τυχερών που αναδεικνύονται από την εκάστοτε Κλήρωση θα τηρούνται από τις Διοργανώτριες Εταιρίες μέχρι την παράδοση των εισιτηρίων κατά τα ανωτέρω και εν συνεχεία θα διαγράφονται άμεσα και σε κάθε περίπτωση, δέκα (10) ημέρες μετά τη διεξαγωγή του αγώνα για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η Κλήρωση.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα:

 1. πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, ρωτώντας πώς αυτά χρησιμοποιούνται και από ποιόν επεξεργάζονται μετά τη συλλογή τους
 2. να αποσύρει τη συγκατάθεση που έχει δώσει ή και να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων
 3. σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι τα στοιχεία του είναι ελλιπή ή λανθασμένα, να ζητήσει να γίνει η συμπλήρωση ή διόρθωσή τους.
 4. περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, στις περιπτώσεις που ειδικά ορίζει η νομοθεσία
 5. να λάβει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν σε δομημένο, κοινό μορφότυπο (π.χ. CD-rom), ή να ζητήσει από την ΟΠΑΠ Α.Ε. να τα διαβιβάσει η ίδια σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
 6. σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του, να λάβει σχετική ενημέρωση το συντομότερο δυνατόν από τη στιγμή που αναγνωρίστηκε η παραβίαση
 7. να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην περίπτωση που θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων.

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο των δεδομένων κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 9. Τροποποίηση Όρων

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα, ύστερα από προηγούμενη ανακοίνωση στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες:

 • να τροποποιούν τους όρους συμμετοχής στις Κληρώσεις,
 • να συντομεύουν ή να παρατείνουν τον χρόνο διεξαγωγής των Κληρώσεων,
 • να ματαιώσουν ή/και αναβάλουν τις Κληρώσεις.

 

 

 

 

10. Διάθεση των Όρων

Οι παρόντες όροι συμμετοχής στις Κληρώσεις βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr.

Παράλληλα, οι όροι είναι κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο Αθηνών, κα. Λελούδα Πωβαρέτου-Παπαϊωάννου, Δημοκρίτου 6 Αθήνα, Τηλ.: 210 3612332. Κάθε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λάβει ακριβές αντίγραφο των όρων συμμετοχής στις Κληρώσεις με δική του χρέωση.

11. Αποδοχή των Όρων

Με την εγγραφή στον ιστότοπο www.kerkidaopap.gr, κάθε ενδιαφερόμενος αποδέχεται πλήρως και στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα τους όρους συμμετοχής στις Κληρώσεις, παραιτούμενος από κάθε ένσταση ή/και σχετική αξίωση ή απαίτηση έναντι των Διοργανωτριών Εταιρειών.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι η ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook και η εξ αυτού αποδοχή των όρων συμμετοχής που θέτει η ίδια η εταιρεία που διαχειρίζεται το Facebook δεν συνεπάγεται ούτε ότι το Πρόγραμμα και οι Κληρώσεις διενεργούνται, κυρώνονται ή σχετίζονται με το Facebook ούτε ότι οι όροι του Facebook υπερισχύουν των παρόντων.

12. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια

Κάθε διαφορά ή διένεξη μεταξύ ενδιαφερόμενου, αναδειχθέντος τυχερού ή αναπληρωματικού ή τρίτου και των Διοργανωτριών Εταιρειών ως προς την ερμηνεία, την εφαρμογή ή την εκτέλεση (εκπλήρωση) των παρόντων όρων και γενικά κάθε διαφορά έχουσα οποιαδήποτε σχέση με τις Κληρώσεις και το Πρόγραμμα «Κερkidα ΟΠΑΠ υπάγεται για την επίλυσή της στην αποκλειστική αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων της Αθήνας με εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

«Κερkidα ΟΠΑΠ»

 

Ο/Η υπογράφων/ούσα ___________________________  με Α.Δ.Τ.:_____________ΔΗΛΩΝΩ YΠEΥΘΥΝΑ, ΡΗΤΑ και ΑΝΑΝΤΙΡΡΗΤΑ ότι ασκώ τη γονική μέριμνα αναφορικά με το ανήλικο τέκνο ____________________________ που συνοδεύω σήμερα,­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__/__/2018, στον αγώνα, όπου γίνεται η δράση της «Κερkidα ΟΠΑΠ».

 Σημειώνοντας προαιρετικά την επιλογή που δίνεται παρακάτω, ΠΑΡΕΧΩ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΟΥ στην ΟΠΑΠ Α.Ε., με έδρα τη Λ. Αθηνών 112 στην Αθήνα, ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου η ίδια ή συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες επικοινωνίας να προβούν στη λήψη και προβολή φωτογραφιών και βίντεο που απεικονίζουν το ανήλικο τέκνο μου στο πλαίσιο της «Κερkidα ΟΠΑΠ» σε οποιοδήποτε μέσο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων: τηλεόραση ασύρματη ή καλωδιακή, δορυφορική, διαδίκτυο, ραδιόφωνο, κινηματογραφικές αίθουσες, μέσω τηλεφωνικού δικτύου, καθώς και κάθε άλλου οπτικοακουστικού μέσου υφίσταται ή θα εφευρεθεί στο μέλλον, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς προβολής και προώθησης του προγράμματος «Κερkidα ΟΠΑΠ».

 Ειδικότερα, τα παιδιά που παρευρίσκονται στην «Κερkidα ΟΠΑΠ» μπαίνουν σε κλήρωση για να αναδειχθούν οι «Μικροί Δημοσιογράφοι». Η δραστηριότητα «Μικροί Δημοσιογράφοι» θα λάβει χώρα εντός του γηπέδου σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο. Οι «Μικροί Δημοσιογράφοι» θα κάνουν τις δικές τους ερωτήσεις στους αγαπημένους τους παίκτες. Οι «Μικροί Δημοσιογράφοι» θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις ερωτήσεις τους είτε ζωντανά την ημέρα του αγώνα ή οι παίκτες θα απαντούν σε βιντεοσκοπημένες ερωτήσεις των «Μικρών Δημοσιογράφων».

Επιπροσθέτως, δίνω την συγκατάθεση για να συμμετέχει το παιδί μου στην κλήρωση για το Family Days/ Ημέρες Οικογένειας, όπου σε επιλεγμένους αγώνες ομάδων χορηγούμενων από τον ΟΠΑΠ, η «Κερkidα» θα δίνει τη δυνατότητα σε ένα παιδί με την οικογένειά του, φίλους και συγγενείς να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση από τη σουίτα της αγαπημένης τους ομάδας, γιορτάζοντας τα γενέθλιά του καθώς και για την επίσκεψη σε προπονητικό κέντρο της αγαπημένης ομάδας και για «Παιχνίδι εντός του γηπέδου/ Play on the pitch», όπου μία φορά τον μήνα θα γίνεται κλήρωση ανάμεσα στα παιδιά που έχουν παρευρεθεί σε αγώνες που έχει δώσει το παρόν η «Κερkidα». 1 παιδί το μήνα κληρώνεται για το παιχνίδι εντός του γηπέδου. Για την επίσκεψη στο προπονητικό κέντρο κληρώνονται 20 παιδιά και θα ανακοινώνονται μέσα από την ιστοσελίδα www.kerkidaopap.gr

 

 

 

            ⃝ Παρέχω συγκατάθεση για φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση του τέκνου μου στο πλαίσιο συμμετοχής του στις δράσεις της «Κερkidα ΟΠΑΠ».

 

 

Διατηρώ το δικαίωμα να αποσύρω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με την ΟΠΑΠ Α.Ε., ταχυδρομικά ή στο e-mail: pr@opap.gr

 

 

Ημερομηνία                                                                                     Υπογραφή

__/__/ 2019